Střední průmyslová škola textilní, Liberec

31. 07 2022

Liberec - Kotlina na severu Čech, ze západu ohraničená Ještědským pohořím zvolna přecházejícím v masiv Lužických hor, z východu obklopená mladšími Jizerskými horami. To je liberecké údolí, v jehož okolí se od pradávna soustředila ruční výroba suken. K velkému rozvoji výroby dochází od roku 1622, kdy se město stalo majetkem Albrechta z Valdštejna. Vévoda podporoval plátenickou i soukenickou výrobu tím, že od zdejších výrobců látek odebíral až 1 000 kusů vojenských uniforem týdně. Soukenictví se tak zde paradoxně rozvíjelo na začátku třicetileté války a s ním i celé městečko. 

Dalším významným obdobím pro rozvoj textilního průmyslu se stalo 19. století. Do Liberce, za Rakouska-Uherska nazývaného „Manchester“, se díky průmyslové revoluci soustředil textilní průmysl s významnými závody. V důsledku tohoto vývoje vznikla potřeba koncentrovat vzdělávání v nových technologiích do jednoho místa, a tak v Liberci za přispění místních textilních průmyslníků vznikla škola vyučující textilní obory. Odborná škola tkalcovská, jak zněl její tehdejší název, byla otevřena v Liberci v roce 1852. Stala se první školou svého druhu v celé tehdejší monarchii a byla i jednou z nejstarších středních škol ve městě.  

Od roku 1852 do roku 1910 z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu o vzdělání v textilnictví a nedostačujících prostor pro výuku stále více se rozvíjejícího oboru škola čtyřikrát změnila své sídlo. Na konci 19. století se začalo uvažovat o stavbě nové vlastní budovy, která by plně vyhovovala potřebám odborné výuky. V roce 1910 bylo zahájeno vyučování v nově postavené škole v Tyršově ulici. Vyrostl zde velký areál s hlavní budovou, rozsáhlými školními dílnami a technickým zázemím. 

Jak šel čas, škola prošla mnohými změnami poznamenanými hospodářskými i politickými událostmi dané doby. Po celou dobu své existence však vychovávala, vychovává a jistě bude i v budoucnu vychovávat odborníky pro textilní průmysl. Nepříznivá situace v 90. letech 
20. století v textilním průmyslu, nepříznivý demografický vývoj, rozšiřování nabídky oborů vzdělání u ostatních středních škol a vznik soukromých středních škol způsobily postupné zavírání škol s textilním zaměřením v naší zemi. SPŠT tak svým zaměřením zůstala jedinou textilní školou v celé České republice.  

V roce 2018 byla zahájena intenzivní jednání se zřizovatelem za účelem zajištění rekonstrukcí v 108leté budově, které by zlepšily technické zázemí, a tím tak i přispěly ke zkvalitnění odborné výuky. Jako první byla v roce 2021 zahájena akce řešící nejpalčivější problém, a to celkovou rekonstrukci silně poškozené střechy školních dílen. V rámci opravy se dílny dočkaly i nových, elektronicky ovladatelných světlíků. V tomtéž roce byla zahájena výstavba výtahu v hlavní budově školy, došlo ke zrušení septiků na předním dvoře, byla zde vybudována nová kanalizace a byl položen nový asfaltový povrch. Vybudováním bezbariérových WC v hlavní budově, v dílnách a v tělocvičně se tak škola stala v 1. pololetí roku 2022 plně bezbariérovou.   

Ve stejném období škola dostala nové logo a novou podobu webových stránek – www.texlib.cz

V současné době probíhají intenzivní jednání týkající se rekonstrukce vysloužilé výměníkové stanice, částečné změny vytápění jednotlivých budov areálu školy a výměny letité a zastaralé elektrorozvodny. Nyní školu čeká optimalizace a zároveň i modernizace strojového vybavení školních dílen. Cílem školy je co nejvíce se přiblížit strojovému vybavení současných odborných firem. Bohužel tento krok, když pomineme časovou náročnost, je velmi finančně náročný a bez pomoci oděvních a textilních firem, například zápůjčkami strojního vybavení, těžko uskutečnitelný. 

K zatraktivnění vzdělávacího oboru Textilnictví přistoupila škola k úpravám jeho školního vzdělávacího programu, aby odpovídal aktuálním požadavkům textilních firem (škola intenzivně spolupracuje s textilními firmami na inovaci vzdělávacího programu tak, aby plně odpovídal potřebám odborného pracovního trhu). Současně byla technologie pletařství, do té doby silně upozaděná, povýšena na stejnou úroveň jako technologie přádelnictví, tkalcovství či netkaných textilií a byla posílena i textilní chemie. Upravený školní vzdělávací program dostal nový název – Textilní design a technické textilie. V tomto vzdělávacím oboru, vyučovaném od roku 2021, se žáci mohou od třetího ročníku profilovat na odborníka stále se rozvíjejícího oboru technických textilií nebo se mohou vydat směrem kreativnějším a studovat textilní design. 

 

Ing. Jana Kočí, ředitelka školy 

 

(Více se dočtete v časopise Svět textilu & obuvi, vydání červenec/srpen)