Zajištěno na 4 000 kusů padělků

5. 01 2023

Praha - Česká obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila ve 3. čtvrtletí 2022 kontroly zaměřené na porušení zákona o ochraně spotřebitele, který mimo jiné obchodníkům zakazuje nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví. V tomto období provedla 159 kontrol a u 54 kontrol zaznamenala nedodržení tohoto ustanovení zákona (34,0 %). ČOI celkem zajistila 3 790 kusů padělků v cenách originálů 4 100 011 korun.

Česká obchodní inspekce v období od 1. července do 30. září 2022 uskutečnila 159 kontrol, které byly
zaměřené na dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva
duševního vlastnictví nebo neoprávněného užívání označení chráněného podle zvláštního právního
předpisu. U 54 kontrol zaznamenala nabízení, prodej a skladování padělaného zboží (34,0 %).
Místem kontroly byly kamenné provozovny i internetové obchody, dále také tržnice a tržiště v blízkosti
hranic ČR (např. v obcích Strážný, Folmava, Svatá Kateřina, Železná Ruda), kde je výskyt padělků stále
patrný. Při kontrolách byly využity i podněty spotřebitelů. Nejvíce zajištěných padělků byly napodobeniny
značky PokémonWizards, textilní výrobky a obuv značek Nike a Adidas.
Celkem ze 159 kontrol bylo zjištěno porušení všech právních předpisů ve 126 případech (79,3 %).

Zjištěné nedostatky
Česká obchodní inspekce u 54 kontrol zaznamenala nabízení, prodej a skladování padělaných výrobků.
Kromě sankčních opatření zajistila celkem 3 790 kusů padělků, což v hodnotě vyčíslené v cenách originálů
představuje částku 4 100 011 Kč. Zajištěné výrobky byly, v souladu s § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním
právním předpisům, u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou
následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.
Česká obchodní inspekce v tomto období uložila celkem 128 pokut v hodnotě 3 156 500 Kč.